Zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Tyto zásady upravují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře webových stránek.

Správcem osobních údajů je:

Alepia CZ s.r.o., IČ 07019734, Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293173

Kontakt: emailová adresa: recepce@villaclinic.cz, telefonický kontakt: +420 725 519 495

(dále jen „Správce”).                                           

Osobní údaje Správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).

 

II. Osobní údaje, účel zpracování

Správce zpracovává tyto Osobní údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 

Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení:

  1. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména k marketingovým účelům, zkvalitňování služeb, cíleného marketingu, zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

  1. poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb, poskytovateli právních služeb,
  2. orgánům veřejné správy na základě zákona,
  3. mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, nebo obchodním partnerům.


Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

III. Práva subjektu údajů

V souladu s Nařízením má subjekt údajů tato práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.


Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese recepce@villaclinic.cz.

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz. )

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené výše v tomto dokumentu.

Alepia CZ s.r.o.